Podjetje SINET d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1993 ter že vrsto let na trgu uspešno nastopamo kot samostojno podjetje. Vse od ustanovitve smo usmerjeni v družbeno odgovorno delovanje, in sicer tako da dvigujemo zaposlenost invalidov kot ene najbolj ranljivih družbenih skupin. Zaposlujemo več kot 50% delavcev s statusom invalida in imamo status invalidskega podjetja, na kar smo še posebej ponosni. Kot invalidsko podjetje že vrsto let dokazujemo, da je kvaliteta proizvodov in opravljenih storitev prvenstveno rezultat zadovoljnih in motiviranih sodelavcev, ter da je marsikatera zdravstvena težava in omejitev uspešno premostljiva z ustreznim individualnim pristopom ter zagotavljanjem varnosti in sprejetosti zaposlenih v delovno okolje.

V letih našega poslovanja smo se uspešno prilagajali potrebam trga in spremembam zakonodaje, skladno s čimer smo korak za korakom širili naše dejavnosti ter prepoznavnost na slovenskem, vse bolj pa tudi na tujih trgih. Podjetje SINET d.o.o. je tako danes notranje organizirano v pet profitnih centrov, ki so z vidika ponudbe proizvodov in storitev medsebojno ločene enote, z vidika podjetja kot celote pa zagotavljajo širok nabor produktov in storitev, ki jih celostno lahko ponudimo našim poslovnim partnerjem.

S trenutno 135 zaposlenimi v podjetju si bomo še naprej prizadevali, da z ohranjanjem statusa invalidskega podjetja in integracijo invalidov v delovno okolje vračamo družbi, ter da z uspešnim prilagajanjem trgu še naprej zagotavljamo visoko kvalitetne proizvode in storitve za vse naše poslovne partnerje.


POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba SINET d.o.o. kot upravljavec.

Politika zasebnosti obravnava ravnanje z informacijami, ki jih podjetje SINET d.o.o. dobi od vas, kadar obiščete in uporabite spletno stran podjetja SINET d.o.o. ali jih podjetju SINET d.o.o. posredujete na drug način.

V podjetju SINET d.o.o. spoštujemo vaše osebne podatke in vašo zasebnost, zato skrbimo za ustrezno zaščito vaših osebnih podatkov, ki je skladna z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Ta politika varstva osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani podjetja SINET d.o.o. po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Podatki o upravljavcu:
Firma: SINET d.o.o.
Naslov: Cesta 1. Maja 83, 1430 Hrastnik
Matična številka: 5763169000
Telefon: 03 56 54 021
E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:
Ime in Priimek/firma: Barbara Binder
Kontaktni telefon: 03 56 54 076
Kontaktni e-poštni naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Namen politike varstva osebnih podatkov
Namen politike varstva osebnih podatkov je seznanitev kupcev, potencialnih kupcev, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev ter kandidatov za zaposlitev in drugih obiskovalcev spletne strani SINET d.o.o. z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe SINET d.o.o. kot upravljavca.

Osebni podatek
Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Posredovanje osebnih podatkov
O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno. Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

Dostop do osebnih podatkov in pogodbeni obdelovalci
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj družbe SINET d.o.o., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je družba SINET d.o.o. sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.
Podjetje Sinet d.o.o. kot upravljavec ima z vsemi pogodbenimi obdelovalci sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero se zagotavlja, da posamezni pogodbeni obdelovalec obdeluje osebne podatke na način, skladen z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter zagotavlja enak nivo varstva osebnih podatkov, kot ga zagotavlja upravljavec.
Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

Obdelava osebnih podatkov v Sinet d.o.o.
Osebne podatke obdelujemo, kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami. Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.
V podjetju Sinet d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo, uporabljamo, vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88) in internimi akti podjetja Sinet d.o.o..
Podatke o kupcih, naročnikih in drugih pogodbenih partnerjih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcije, izstavitve računa, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale, z nakupom oziroma prodajo povezane komunikacije.
Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki posameznika zanimajo. Obveščanje se izvaja preko izbranih kanalov posredovanja. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov.
Upravljavec lahko obdeluje nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka) za potrebe neposrednega trženja ter za potrebe ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi na podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi ne ugovarja.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost in točnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.
Podatki, za katere upravljavec potrebuje soglasja posameznika, se obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporaba spletne strani
Na spletni strani Sinet d.o.o. je mogoče preko spletnega obrazca podati vlogo za zaposlitev, in sicer na povezavi http://www.sinet.si/o-podjetju/zaposlitev. Prav tako je mogoče podati vlogo za zaposlitev direktno preko elektronske ali navadne pošte oziroma s pomočjo telekomunikacijskih virov.
Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite vlogo za zaposlitev, je potrebno obvezno izpolniti polja: »ime«, »priimek«, »naslov«, »kraj«, »poštna številka«, »datum rojstva«, »elektronski naslov«, »poklic« in »stopnja izobrazbe«. S posredovanjem podatkov preko spletnega obrazca se šteje, da izrecno potrjujete strinjanje in seznanitev s tem, da ste s tem, ko ste nam posredovali vlogo za zaposlitev preko spletnega obrazca in vpisali svoje podatke izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki hranili v naši bazi 2 leti po tem, ko ste nam kontaktni obrazec posredovali in da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo.
Izbris podatkov lahko zahtevate preko elektronske pošte na zgoraj navedeni elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ali preko navadne pošte na naslov upravljavca.
Če na spletni strani Sinet d.o.o. obstajajo povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z upravljavcem, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Shranjevanje osebnih podatkov
Upravljavec ustrezno hrani in varuje osebne podatke na sedežu podjetja.
Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekom zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.
Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.
Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov, katerega kontakt je naveden v tej politiki varstva.
Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

Osebe, mlajše od 15 let
Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Pravica do prenosljivosti
Posameznik, na katerega se nanašajo osebnih podatki, ima pravico da prejme osebne podatke zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:
• obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in
• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
Morebitne pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko posameznik pošlje na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, katere kontakt je naveden v tej politiki varstva.
Kadar posameznik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitve pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Končne določbe
Upravljavec si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve te Politike varstva osebnih podatkov. Uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah te politike obveščeni na spletni strani upravljavca.

 

 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si