Sistem Invalidskih Kvot in zakonodajne možnosti

Sistem invalidskih kvot je ukrep države za zmanjšanje brezposelnosti invalidov ter predstavlja obveznost delodajalcev, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, da v okviru svoje organizacije zagotovijo obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev pri posameznem delodajalcu. Višina deleža zaposlenih invalidov je predpisana z Uredbo o določitvi kvot za zaposlovanje invalidov (Ur.l. RS, št. 21/14), ter je odvisna od dejavnosti, ki jo opravlja delodajalec. V kvoto se štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur.l. RS, št. 10/05, 43/05 in 53/12).

V primeru, da posamezni delodajalci-zavezanci za invalidske kvote ne zagotovijo obveznega deleža zaposlenih invalidov, morajo Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu RS plačevati prispevke za neizpolnjevanje kvote, ki za vsakega manjkajočega invalida na mesečni ravni znašajo 70% minimalne plače.

Delodajalci, ki z ustrezno kadrovsko strukturo ne uspejo zadostiti zakonskim zahtevam obveznega deleža zaposlenih invalidov, pa lahko svojo obveznost izpolnijo tudi z nadomestno izpolnitvijo invalidskih kvot. Kot nadomestna izpolnitev kvote namreč šteje sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, ki v primeru realizacije pogodbeno dogovorjenega poslovanja zagotavlja, da podjetja, ki so zavezanci za zaposlovanje invalidov, svojo obveznost na tak način v celoti ali vsaj deloma izpolnijo.

Nadomestna izpolnitev invalidskih kvot (NDMK)

Z invalidskim podjetjem sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju s podjetjem, ki v okviru svoje organizacije ne dosega obveznega deleža zaposlenih invalidov, omogoča pomembno optimizacijo stroškov iz naslova prihrankov, ki jih podjetja dosegajo kot alternativo mesečnemu plačevanju prispevkov na sklad.

Nadomestna izpolnitev invalidskih kvot je pomemben inštitut socialne ekonomije, saj preko njega invalidska podjetja, ki so aktivni deležnik uspešne integracije invalidov v delovno okolje, lažje pridobivajo na prepoznavnosti v slovenskem tržnem prostoru. Brez dvoma pa prav ta inštitut omogoča fleksibilnejšo kadrovsko politiko posameznih podjetij, ki zaradi specifik dejavnosti, ki jo izvajajo na trgu, ne morejo zagotoviti kadrovske strukture, ki bi zadostila zahtevam obveznega deleža zaposlenih invalidov. Namesto plačevanja prispevkov na Sklad tako preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem na trgu pridobijo produkte oziroma storitve, ki jih potrebujejo za svoje delovanje, hkrati pa zadostijo zakonskim zahtevam glede invalidskih kvot.

 
Vloga za napoved nadomestne izpolnitve invalidskih kvot za Sklad RS
Pogodba o poslovnem sodelovanju v pisni obliki z invalidskim podjetjem
Mesečna poročila skladu o višini plačane realizacije pogodbe

Višina pogodbene vrednosti, potrebna za nadomestno izpolnitev je odvisna od odstotka stroškov dela, priznanih v okviru posamezne dejavnosti, delež stroška dela za posamezno dejavnost pa je vsako leto preračunan na podlagi bilančnih podatkov preteklega leta. Skladno z veljavno zakonodajo znesek stroška dela, ki je potreben za nadomestno izpolnitev kvote za enega invalida znaša 15/12 minimalne plače.

Prednosti uveljavljanja NDMK z našim podjetjem

Širok nabor proizvodov in storitev, ki jih SINET d.o.o. ponuja na trgu, je nedvomno tista konkurenčna prednost, ki našim poslovnih partnerjem omogoča maksimalno optimiziranje prihrankov iz naslova invalidskih kvot. Z večino naših poslovnih partnerjev sodelujemo na več področjih, saj lahko z nadomestno izpolnitvijo invalidskih kvot na več kot na enem področju sodelovanja zagotovimo maksimalne prihranke.

Popolno podporo našim poslovnim partnerjem zagotavljamo z visoko usposobljenim kadrom ter ustrezno tehnično podporo. Poleg zagotavljanja strokovne pomoči, priprave vse potrebne dokumentacije in potrebnega svetovanja v okviru inštituta nadomestne izpolnitve invalidskih kvot, smo v okviru podjetja SINET d.o.o., preko vzpostavitve spletnega portala našim poslovnim partnerjem omogočili pregledno spremljanje ažurnega stanja dosežene realizacije v okviru medsebojnega sodelovanja in vseh drugih podatkov, ki jih podjetja potrebujejo za izpolnitev nadomestne izpolnitve invalidskih kvot.

Kalkulator izračuna prihrankov iz naslova NDMK

           

Tu si lahko sami izračunate svoj prihranek.

Znesek
 
Področje
 
 
 

KONTAKT

Splošna vprašanja
Barbara Binder
(03) 56 54 076
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Oddaja vlog na Sklad in mesečna poročanja
Rosita Potočnik
(03) 56 54 074
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

logo noga

lokacija     SINET d.o.o.
     Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik 
crta
telefon     03 565 40 21

fax     03 565 40 70

mail     info@sinet.si